Vol 9, No 6 (2018)

e-Version First TM ( Vol. 9, No. 6, November, 2018 )

Table of Contents

Articles

Daisuke Suzuki, Akane Okubo, Tsuyosi Aburai, Kazuhiro Takeyasu
PDF
p1
Mohammad Nayef Alsarayreh
PDF
p22
Samuel L. Dunn, Joshua D. Jensen
PDF
p28
Mohammad Nayef Alsarayreh
PDF
p39