Vol 9, No 3 (2018)

Vol. 9, No. 3, May, 2018

Table of Contents

Articles

Lei Hui, Sengphet Phouvong, Le Ba Phong
PDF
p1
Feixiang Zhang, Carolina Garcia Soto
PDF
p10
Daisuke Suzuki, Akane Okubo, Yuki Higuchi, Kazuhiro Takeyasu
PDF
p18
Nyoman Trisna Herawati, I Made Candiasa, I Ketut Yadnyana, Naswan Suharsono
PDF
p30
Jenny Zhang
PDF
p39
A. Assenova, S. Baizakov, D. Gafyatullina, N. Baizakov
PDF
p49